DERNEĞİN ADI
Madde_1

Derneğin adı; SAR , ARA, KURTAR, ACİL YARDIM DERNEĞİ’dir. Kısa adı SAR AKAY’ dır.

MERKEZİ
Madde_2

Dernek merkezi İstanbul’dadır.
Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir. Yurt içinde ve yurt
dışında şube ve/veya irtibat bürosu ve/veya temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek ve/veya üst
kuruluş kurabilir. Merkez adresini değiştirebilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci
olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine Otuz (30) gün içinde yazılı
olarak bildirilir.

AMACI
Madde_3

Yurt içi ve yurt dışında;
Doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda
gönüllü olarak çalışmak,
Etkin arama-kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en
kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile arama-
kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak,
Yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim üyelerini tespit etmek ve
yetiştirmek,
Ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama-kurtarma
çalışmaları yapmak ve operasyon için en uygun koşulları yaratmak,
Gerek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışında resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim
kurumları ile şahıslara ilk yardım, arama-kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda
eğitim ve seminerler vermek,
Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve
tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak
veya danışmanlık hizmeti vermek,
SAR AKAY’ın arama-kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları
doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermek.

Anayasa’mızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin
temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına
alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri
olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde
boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal,
kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları,
kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum
bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak.
Bütün insanlarımızın acısını ve sevincini paylaşarak onların insani ve ahlaki değerlerle donanmasına
katkıda bulunmak. Doğru, düzenli ve çağın gereksinimine uygun olarak hizmet vermek ve insanlara
maddi, manevi yardımlar yapmak. Gerektiğinde insanların haklarını korumak. İnsanlara hiçbir din,dil,
ırk, sınıf, bölge, mezhep ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin maddi ve manevi her türlü yardımlarda
bulunmak
Yurt içi ve yurt dışında, yardıma muhtaç öğrenci, şehit aileleri, fakir, sakat, yaşlı, kimsesiz ve mağdur
insanlara ayni nakdi, tıbbi ve eğitim yardımında bulunmak. Sığınak, barınak ve araç temini yapmak. Bu
amaç ve hizmetlerin gerçekleşmesi için, maddi birikimler için yer temini ile yasaların izin verdiği ölçüde
eğitim hizmetleri yaparak vasıflı insanların yetişmesine yardımcı olmak
  Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen doğal afet, savaş, olağanüstü ve olağan zamanlarda
ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma,
konut, ve benzer bütün konularda ayni, nakdi, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. İnsanlığın
yararına olan her türlü faaliyeti destekleyerek yardımcı olmak.

Derneğin misyon cümlesi şudur;
“BİR İNSANI KURTARMAK, BÜTÜN İNSANLIĞI KURTARMAK GİBİDİR.”
Bunun için Her türlü olağanüstü koşullarında meydana gelen her türlü insani yardımı yapmak,
kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen
karşılıksız ve insani olarak, sıkıntı içinde olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gerekli olan
koşulları oluşturmak, kucaklayıcı bir yardım, sarıp sarmalayan bir dost eli uzatarak ihtiyaç sahibi ve
mağdurlara ilk dokunan el olarak gereken, güvenli ortam şartlarını sağlamak toplumu sosyal ve insani
yardım. İlk yardım. Arama – Kurtarma vb. sivil savunma alanlarında bilgilendirmek temel amaçtır.

DEĞERLERİ;
Gönüllülük,

Karşılıksız Yardımseverlik,
Başta İnsan Hayatı Olmak Üzere Tüm Canlıların Hayatına Değer Vermek,
Dürüstlük,
Güvenilirlik.
SAR AKAY Derneği her siyasi görüşe eşit mesafede olup, Vatanın ve milletin bölünmezliği ile ay
yıldızlı şanlı bayrağımız kırmızı çizgimizdir.
Derneğin amacı hiçbir resmî kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.

ÇALIŞMA ALANLARI ve FAALİYETLERİ
Madde_4

 Dernek amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Sosyal faaliyetler, etkinlikler ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, özgür irade ve temiz toplumun
korunması, gelişmesi ve yaygınlaşmasında, milli çıkarlarımızı ön planda tutarak faaliyetlerini yürütür.
b) İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası,
sağlık giderleri vesaire yardımlar ile nakdi yardımlar yapar. Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün
gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur.
c) Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, hasta, sakat, tutuklu, hükümlü v.b. ihtiyaç sahibi mağdur olan her yaşta
insanı himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi,
barınma evi, aşevi, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı tesisler kurar, işletir ve
bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.
d) Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan v.b. her türlü afete
maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla
afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemelerini bu bölgelere
sevk eder.
e) Gelir temini için üye aidatı, ayni ve nakdi bağış, kurban, kurban eti ve gıda yardımlarını kabul etmek
ve 2860 sayılı kanun çerçevesinde yardım toplamak. Bunları depolamak ve uygun şartlarda muhafaza
ederek yardıma muhtaç insanlara dağıtımını yapmak.
f) Marketlerden, şirketlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve şahıslardan yapılması tahmin edilen veya
yapılacak olan fazla miktardaki dayanıklı ve dayanıksız gıda maddelerini, değerlendirmek, korumak ve
amaca uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Bu amaca uygun olarak Yönetim Kurulunun
hazırlayacağı yönetmeliklerle, gerek yardıma muhtaç insanlara, öğrencilere ve gerekse tabii afetlerde
acilen dağıtılmak üzere Gıda Bankacılığı yapmak.
g) Öğrencilere eğitim bursu verir. Sosyal ve ekonomik yardımları kabul ederek, her yaştaki fakir ve
kimsesiz çocukların öğrenim masrafları ile yurt dışı eğitim giderlerine yardımcı olur ve gerektiğinde
okullara yardımda bulunur.
h) Kanunlar çerçevesinde kreş, anaokulu, lise ve dengi okullar, özel okullar, kolej, hazırlık kursları,
dershane vs. eğitim kurumları tesis etmek, satın almak, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
ı) İlmi araştırmalar planlamak ve yaptırmak. Bu amaçla İlköğretim, lise, ön lisans, lisans ve doktora
yapan araştırıcı adaylarına her türlü imkânı hazırlamak, burs vermek, ayni ve nakdi yardım yapmak.
İlköğretim öğrencilerine yönelik kurslar düzenlemek, Lise öğrencilerine okul takviye kursları ve
üniversiteye hazırlamak amacıyla kurslar düzenlemek.
i) Bilgisayar, bilgisayar programcılığı, yabancı dil, tezhip, minyatür, ebru, hat, okuma, klasik Türk
musikisi, konuşma, yazma ve hızlı okuma, tiyatro, el sanatları, bir müzik aleti çalma, müzikle ilgili temel
bilgiler, bütün spor dalları gibi alanlarda kurslar düzenlemek ve bu amaçla kurs yerleri, satın almak,
tesis etmek, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
j) Üyelerinin, çevre ve bütün ülke halkının, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda,  bilgili,
becerikli, sanatkar ve vasıflı kişiler olarak yetiştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında ki diğer sivil
toplum kuruluşlarının plan ve projelerinden faydalanarak toplum hizmetlerini, diğer gelişmiş ülkelerin
teknik ve bilimleriyle yarışarak gerçekleştirir.
k) Üyelerine ve tüm ülke insanına kültür, medeniyet, sanat, maneviyat, ahlak, yabancı dil eğitimi
alanlarında, kurslar seminerler açarak teknik ve vasıflı bireyler olarak yetişerek iş ve meslek sahibi
olmaları için yardımcı olur. Gerektiğinde aynı faaliyetleri yurt dışında da yerinde yapar. Eğitimin
istenilen seviyelerde ve kolaylıkla yapılabilmesi için, mevcut eğitim kuruluşlarıyla iş birliği yaptığı gibi,
eğitim ve öğretim için okul, pansiyon, yurt, misafirhane, öğrenci evleri, kütüphane ve okuma salonları
açar veya bu hususlarda başka diğer sivil toplum kuruluşlarının yerlerinden ve öğretiminden
faydalanır. Her seviyede eğitimin öğreticilerini temin eder ve personel olarak veya fahri olarak
görevlendirebilir.
l) Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda, radyo, televizyon, internet, ajans, gazete,
dergi, kitap, broşür, afiş gibi basın ve yayın yoluyla iletişim kurar. Bu yayınların, basım, yayım ve
dağıtımını yapar, gerektiğinde bağış yapar. Derneğin ve amacının tanıtımı ile derneğe gelir temin
etmek amacıyla, insanların faydalanması gereken bilgilerin tanıtımı için, toplantılar, seminerler,
paneller, sempozyumlar, fuarlar, sergiler, kongreler, konserler, şenlik ve bu gibi tanıtım faaliyetleri
tertip eder veya organize edilmişlere doğrudan katılır.
m) Menkul ve gayrimenkul bağışı kabul eder, satın alır, hizmetleri için yer alır, yapar, yaptırır, kiralar,
kiraya verir, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte hizmet binası yapar, ortak olur veya bağış kabul
eder. Gerektiğinde iktisadi işletme açar veya ortak olur.
n) Amacına uygun alanlarda okuma, araştırma ve bilimsel çalışma yapma ve proje geliştirme bursları

vermek, bilimsel araştırmalar yaptırmak veya bu tür araştırmalara ayni ve nakdi yardımlarda
bulunmak. Kamu kurumlarına ve özel kurumlara eğitim, bilim, sosyal yardımlaşma kültür ve sanat
alanlarında danışmanlık ve proje hizmetleri vermek.
o) Hizmetlerini yürütebilmek için satın almak veya kiralamak kaydıyla gayrimenkul mal edineceği gibi
gelir temini için yasalara uygun iş ve iş sahaları açar, şirket kurar veya şirketlere ortak olur. 
ö) Amaca yönelik hizmetlerin yürütülmesinde, yönetim kurulunun hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler
arasından meslekleri ve yetenekleri doğrultusunda komisyonlar ve kurullar kurarak, daha etkin
hizmetler yapar. Toplumun daha çok kesimine hizmet verebilmek için yol, köprü, çeşme, oyun parkı,
kültürel faaliyetler ve sosyal yardımlaşmaya yönelik iş sahaları, sosyal tesisler, lokal, çay bahçesi,
misafirhane, pastane, aş evleri,  eğlence ve dinlenme yerleri, kütüphane, etüt merkezleri açmak,
yapmak, yaptırmak ve ortak olmak, işletmek.
p) Sosyal ve kültürel amaçlı kır gezileri, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, konserler,
konferanslar, tiyatro, gösteriler yapmak ve yaptırmak, sergi, kermes, çay ve bu gibi geleneksel günler
tertip etmek, Gençliğin tanışması kaynaşması için sportif faaliyetler oluşturmak gezi ve izcilik gibi kollar
kurarak daha çok insanı tanıştırmak, kaynaştırmak ve onlara destek olmak.
r) İstanbul ve diğer yörelerdeki sivil toplum kuruluşları ile istişare ve işbirliği yaparak veya kendi
birimleriyle insanlara, sosyal yardım, eğitim, sağlık, beslenme, barınak, sığınak yapmak ve yaşatmak.
Diğer yardım kuruluşlarından yardım almak ve yardım vermek. Ülke insanımızın gelir düzeyi ve
geçinme şartları hakkında istatistiki bilgi toplama ve insanların mağduriyetini gidermek için çalışmalar
yapmak. Ekonomik sıkıntılarını düzeltmek için mücadele ve yardım yapmak. İnsanlarımızın sömürücü
ve ezici güçlerle mücadelesi hakkında bilgi ve belge toplamak ve iç ve dış dünyaya duyurmak ve
yardımcı olmak.
s) Gerek derneğimiz üyelerine ve gerekse ihtiyacı olan herkese kitap, dergi, gazete, vcd, dvd eğitim ve
iş aracı, malul arabası, karşılıksız eğitim bursları ve mesleki eğitim bursları temin etmek ve vermek,
dergi ve gazete aboneliği olan üyelerine yardımcı olmak.
ş) Siyasetçi, sanayici ve işadamları, sanatkâr, sanatçı ve meslek sahipleri ile iletişim ve iş birliği
yaparak, eğitim, ekonomi, mesleki ve sosyal hizmetlerde faydalı olabilecekleri alanlarda destek almak
veya destek sağlamak kaydıyla toplumsal işbirliğini artırarak, ekonomi ve kalkınma alanda eğitici ve
topluma faydalı hizmetler yapmak. Meslek sahibi kişileri istihdam konularında desteklemek.
t) Zararlı alışkanlıkları ve madde bağımlısı olan insanların tedavisi ve topluma kazandırabilmesi için,
kamu kurum ve kuruluşları, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte veya kendi imkanları ile tedavilerine
yardımcı olarak destek olmak.
u) Lüzumu halinde yönetim kurulu kararıyla uygun yerlerde aşevi ve yardım dağıtım yerleri açmak.
Açılan aşevi ve yardım noktalarında derneğimizin hizmetlerinin yanı sıra çevre halkının da gönüllü
olarak yapacakları muhtelif yardımları kabul etmek ve ihtiyaç sahiplerine hizmet ve yardımda
bulunmak. Bu gibi yardım vermek isteyenlerin yazılı beyanları ve kimlik bilgileri alınmak kaydıyla geçici
veya sürekli ayni ve nakdi yardım ve destekleri kabul edilerek derneğe aşırı yük getirilmeden insani
yardımların kabulü ile insanlara yardım ulaştırmak.
ü) Eğitim, bilim, kültür, sanat, sosyal faaliyetleri ile yayın ve araştırma için çalışma grupları,
komisyonlar oluşturmak.
v) Dernek hizmetlerini; gönüllü çalışanlarla veya gerekli ve yeterli ücretli personel çalıştırarak yürütür.
Diğer sivil toplum kuruluşları, yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte projeler hazırlar, gerçekleştirir
ve/veya gerçekleştirenlere ayni,nakdi yardımda bulunur.
y) Dernek faaliyetlerini daha etkin yürütebilmek için, derneklerin oluşturduğu üst kuruluşlar olan
federasyonlara kurucu üye olur veya kurulmuşlara katılır. Bu hususta genel kurul yetkilidir.
z) Dernek yurt içi ve yurt dışındaki proje ve faaliyetleri ile için kredi alır ve taahhüt edilen proje ve
teklifleri doğrultusunda kullanır. Avrupa birliğinin sivil toplum kuruluşları ile ilgi yasalarındaki, katılım,
faaliyet, yardımlaşma ve yasayla verilen tüm haklarını kullanır. Bu konuyla ilgili gerekirse diğer
kuruluşlarla iş birliği yaparak birlikte faaliyetlerini yürütür. Uluslararası kredi ve fon veren ulusal ve
uluslar arası kurum ve kuruluşlardan kredi, hibe, fon vs. gibi destekler alır, aynı zamanda üyelerini de
faydalandırır.
Ayrıca; arama-kurtarma gerektiren tüm faaliyetlerde;
İhbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak,
Alınan her ihbar ile arama-kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak,

Operasyona katılacak ekibi en uygun yetenekteki, sertifikalı kişi ve/veya kişilerin oluşmasını sağlamak,
Ekibin en kısa sürede toparlanmasını, her birinin görevlerini, arama-kurtarma malzemelerini nereden
alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını,
arama-kurtarmanın niteliğine göre alınan kişiye ilk müdahalenin biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak,
Çalışmaya katılacak kişilerin izin sorunlarını çözmek,
Ekibin kısa sürede olay yerine ulaşılmasını sağlamak,
Bu konuda rapor düzenlemek,
Bu çalışmaların yapılmasında kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini sağlamaktır.
Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak iç yönetmeliklerle belirlenir.

DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde_5

Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar içinde,
a) Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz
mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how
gibi gayrimaddi veya maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın
alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve gerektiğinde
sözleşmeyi fesih edebilir.
b) Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta
bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ
edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde
her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri
yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların
gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.
c) Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da birçok kez
dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı
olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve
taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta
bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda
bunları değerlendirip satabilir.
d) Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki dernekler, vakıflar,
gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, Mülki İdare Amirliği’ne önceden
bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için
anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa,
sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayriayni haklarını kabul edebilir. Nakdi yardımlar bankalar
aracılığı ile alınır.
e) Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları
doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami
ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve
bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz
malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir
derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve
diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek
projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.

f) Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak
iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da
denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da
tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk
ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren
eğitim merkezleri açabilir.
g) Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmesi
için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime,
sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir; doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-
kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili dernek
amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.
h) Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
ve sair ilgili mercilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını
yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları,
eğitim ve kültür merkezleri, dernek, spor kulübü derneği, sportif faaliyetler için spor sahaları, spor
salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir. 
Her türlü kara, deniz ve hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun
olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dahil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve
bilinci ile temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda
sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar ve sağlık taramaları yapabilir.
I) Dernek amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, bu yayınların
dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim
kanalları ve araçları ile ilgi olarak radyo ve televizyon ve benzeri istasyonları kurarak amaçları
doğrultusunda yayınlar yapabilir, sair radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar
hazırlayabilir. 
j) Derneğin amacı çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak
kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar
telsiz cihazlarını 2813 sayılı yasa ve/veya bunun yerine geçecek yasalar kapsamında kullanabilir
benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör
üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve AKUT operasyonlarında kullanılmak
üzere eğitim ve öğretim kurumları dahilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet
operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.
k) Dernek, arama-kurtarma faaliyetleri yanında, Anayasa’da tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları
ve değerleri korumak ve kollamak,sarıp sarmalamak devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı
olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek
amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile
asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve
yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal
konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri
yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri
çalışmalar yapabilir.
l) Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Yönetim Kurulu kararı ile
vakıf, sendika ve benzeri STK’lar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir. 
i) Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar,
giderlerini karşılar. 
j) Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt
dışında kurban organizasyonu yapar. 
Dernek, bu iş ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve
yetkilidir.

Dernek, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı
olacak ve siyasetle uğraşmayacaktır.
Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere
aykırı davranamaz.
Hiçbir resmî kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.
Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.

KURUCULAR
Madde_6

Derneğin kurucuları aşağıda yazılı kişilerden oluşur
Murat UZAN Kurucu Üye
​Adem ÖZÇELİK Kurucu Üye
Hasan KOCABEY Kurucu Üye
Süleyman İMREOĞLU Kurucu Üye
Kürşat Taner BİÇİCİ Kurucu Üye
Mustafa Uğur DOĞAN Kurucu Üye
Kemal SERTEL Kurucu Üye
Selim MALGAZ Kurucu Üye
Ayhan Akar Kurucu Üye
Taha UZAN Kurucu Üye
Şenol ÖZÇELİK Kurucu Üye
Emirhan İMREOĞLU Kurucu Üye
Ahmet ÇAKILMAZ Kurucu Üye
Mehmet GÖKHAN Kurucu Üye

ÜYELİK TÜRÜ
Madde_7

Üyelik Türleri: Gönüllü Üyelik, Asil Üyelik ve Onur Üyeliği
1) Gönüllü Adayı: “Gönüllü Üyelik” statüsüne geçiş dönemidir. SAR AKAY’a gönül vermiş ve dernek
tüzüğünü benimsemiş, fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerin, üyelik bağlantısı olmadan verilen bilgi ve
direktifler doğrultusunda, SAR AKAY’ın amaçları doğrultusunda faydalı olmaya çalışan grubudur.
2) Gönüllü Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş gerçek kişilerdir.
3) Asil Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş, Genel Kurul’da oy verme ve
seçme-seçilme hakkı olan gerçek kişilerdir.

4) Onur Üyesi: Onur Üyesi, Asil Üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve hizmet konularında uygun
çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulu
önerisi, Merkez Genel Kurul kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir.

ÜYE OLMA
Madde_8

Tüzel kişiler ve fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi derneğe üye olabilir.                
Gönüllü Üye Adayı: Gönüllü Üye Aday formunu doldurarak İnsan Kaynakları bölümüne iletişim
bilgilerini iletir ve bu bilgiler kayıt altına alınır. “Gönüllü Üye Adayı” derneğin amaçları doğrultusunda
çalışır.
Gönüllü Üye: Gönüllü Üye Adaylığı sürecinin en az bir (1) yıl devamlılık arz etmesi ve Gönüllü Üye
Adayı’nın talep etmesi halinde, görev aldığı Birim-Bölüm Sorumlusu veya Ekip Lideri önerisi ve
Yönetim Kurulu onayı ile derneğin amaçları doğrultusunda çalışabilecek kişiler “Gönüllü Üye”
statüsüne geçiş hakkı kazanır. “Gönüllü Üye” statüsüne geçişi gerçekleştirilen kişilere iletişim kanalları
aracılığı ile otuz (30) gün içinde bildirim yapılır.
Asil Üye: Gönüllü Üyelik statüsünün en az iki (2) yıl devamlılık arz etmesi ve Gönüllü Üye’nin talep
etmesi halinde Birim-Bölüm Sorumlusu veya Ekip Lideri önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube
Yönetim Kurulu’nun onayı ile derneğin amaçları doğrultusunda çalışabilecek kişiler “Asil Üye” olabilir.
Asil Üyeler Genel Kurul’da oy verme ve seçme-seçilme hakkı olan gerçek kişilerdir. Asil Üyelik
statüsüne geçişi gerçekleştirilen kişilere iletişim kanalı aracılığı ile otuz (30) gün içinde bildirim yapılır.
Tüzel Kişilerin Üyelikleri: Üyelik bedeli en az 50.000-TL’dir. Bir sonraki yılın tüzel kişi aidatı, giriş
bedelinden az olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tüzel kişinin üye olması
halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen görevlendireceği kişi oy kullanır.
Onur Üyesi: Genel Kurul kararı ile seçilir.
Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Merkez Yönetim
Kurulu’na gönderir. Şube üyeliği Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile tamamlanır.
Üyelere dernekte üstlendikleri göreve göre “SAR AKAY Üyelik Kartı” verilir.
Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, karşılıklı olmak koşulu ile derneğe üye
olabilirler.
Onur Üyeliği için bu koşul aranmaz.

ONURSAL (FAHRİ) BAŞKANLIK
Madde_9

Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan,
derneğin 2 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış, Dernek amaç ve çalışmalarına yönelik
yayınları bulunan, sosyal ve içtimai konumu itibari ile derneğe maddi ve manevi katkıları olabilecek
olan kişiler, Yönetim Kurulu önerisi ve Merkez Genel Kurulu kararı ile “Onursal (Fahri) Başkan”
seçilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde_10

Her üye, Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu
ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur.

Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle “Onur Üyesi” olarak seçilen kişilerin, bu görevlerinin sona
ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde_11

a) Merkez veya Şube Disiplin Kurulu’nca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya
dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
b) Bir (1) yıllık aidatını ödemeyenler,
c) Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,
d) Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler,
Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
Şubede kayıtlı üyeler ile ilgili disiplin araştırması Şube Disiplin Kurulu tarafından yapılır, bu kurulun
görüşü Şube Yönetim Kurulu’na iletilir. Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararı
ile üye kaydı silinir.
Çıkarılan üyenin çıkarılma kararından sonraki ilk “Olağan Merkez Genel Kurulu” toplantısında itiraz
etme hakkı vardır.
C fıkrasına göre Asil Üyelik statüsünden düşürülenler “Gönüllü Üye” statüsüne geçirilir. Çıkartma
nedeninin ortadan kalktığını belgelemeleri halinde, Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduğu
takdirde yeniden “Asil Üye” statüsüne geçirilebilirler. 
A ve D bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.
B bendine göre aidat borcu nedeniyle çıkarılan Asil Üye, Gönüllü Üye statüsüne geçirilir. Ancak,
birikmiş ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden Asil Üye statüsüne alınabilir.
Hangi nedenle olur ise olsun 2. kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.

ÜYELİK HAKLARI
Madde_12

Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.
Gönüllü Üye: Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından kısmi yararlanan ve her
türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile derneğin dernek tüzüğünde
belirtilen organları haricinde her türlü göreve aday olmaktır. Yükümlülükleri ise, oluşturulan ya da
oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve eğitimlere katılmak, dernek amaç ve hizmet
konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü
sürdürmektir.
Gönüllü Üye’nin seçme ve seçilme hakkı bulunmaz. Aidat ödeme yükümlülüğü yoktur ancak kişi
isterse aidat ödeyebilir.
Asil Üye: Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü
yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy
kullanmaktır. Yükümlülükleri ise; oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere,
eğitimlere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatları zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet
konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü
sürdürmektir.

Onur Üyesi: Onur üyelerinin derneğin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme seçilme hakları yoktur.
Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur ancak isterlerse aidat ödeyebilirler.
Her Asil Üye’nin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.
Çıkan veya çıkarılan üye, dernek mallarında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI
Madde_13

Derneğin organları;
Merkez;
Merkez Genel Kurulu
Merkez Yönetim Kurulu
Merkez Denetim Kurulu
Şube;
Şube Genel Kurulu
Şube Yönetim Kurulu
Şube Denetim Kurulu
Merkez Genel Kurulu veya Merkez Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin
çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir. Şube, dernek faaliyetlerinin
yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği bulunmayan alt birimdir.

MERKEZ GENEL KURULU
Madde_14

“Merkez Genel Kurulu” derneğin en yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu, derneğin Merkez Yönetim
Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Merkezde kayıtları bulunan üyeler ve şubeleri temsil eden
delegelerden oluşur. Şubelerde bulunan her 10 kişi için bir delege toplantıya katılır. Delege oyunu
kendi kullanır.
MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTI ZAMANI
Madde_15

Merkez Genel Kurul üç yılda bir Nisan ayı içinde olağan olarak toplanır.
Merkez Genel Kurulu, zorunlu görülen durumlarda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bir (1) ay içinde
olağanüstü toplantıya çağrılır.
Ayrıca:
Delegelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu,
Merkez Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda alacağı karar,
Merkez Denetim Kurulu’nun alacağı karar,

Merkez Yönetim Kurulu’nun (eksilmelerin yedeklerle tamamlanmasına karşın) üye tam sayısının altına
düşmesi de diğer çağrı nedenidir.
ÇAĞRI USULÜ
Madde_16

Genel Kurul Toplantısı’na hazırlık olarak Yönetim Kurulu toplantıya katılmaya hakkı olanlara ait bir liste
düzenler. Toplantıdan on beş (15) gün önceden toplantının günü, saati, yeri üyelere bir yazı ile
bildirilir. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının bir (1) haftadan erken olmaksızın,
erteleneceği gün de belirtilir.
Merkez Genel Kurul toplantısı, delegelere duyurulmak üzere ayrıca şubelerine de toplantıdan on beş
(15) gün önce yazı ile bildirilir.
Toplantıda çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle toplantı ertelenir ise erteleme nedeni ikinci
bir ilan ile üyelere duyurulur. Yeni toplantı iki (2) ay içerisinde yapılır.

TOPLANTI YERİ
Madde_17

Merkez Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde toplanamaz. Ancak olağanüstü
durumlar ve mücbir sebep durumu hariç)
TOPLANTI YETER SAYISI
Madde_18

Merkez Genel Kurul, tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısında bir fazlasının katılımı
ile yapar. Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetim Kurulu
üye tam sayısının en az iki katı kadar üyenin katılımı ile toplantı yapılabilir.

TOPLANTI USULÜ
Madde_19

Merkez Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır.
Toplantıya gelen üye listeye imza atmakla toplantıya girer.
Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise bir tutanak tutularak toplantı, ilan edilen biçimde yeniden
toplanmak üzere tutanak tutularak dağılır.
Yeterli sayıda üye katılması konumunda toplantı, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından
açılır. Toplantı açılmasından sonra bir başkan, bir başkan vekili ve bir kâtip seçilerek Divan Heyeti
oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Toplantıya ilişkin tutanak Divan Heyeti tarafından
imzalanarak Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir.
Toplantıda yalnız toplantı gündemindeki konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin onda
birinin yazılı istemi ile belirtilen önerilen konular gündeme alınır ve görüşülür.
MERKEZ GENEL KURULU’NUN GÖREV ve YETKİLERİ
Madde_20

Merkez Genel Kurul’un yetkileri şunlardır;
Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi,

Tüzük değişikliğine karar vermek,
Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi
ve kurullarının ibrası,
Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya
değiştirilerek kabulü,
Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmek,
Federasyona katılmak ve ayrılmak,
Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olması ve ayrılması, (Gerekli yasal izinlerin
alınması koşulu ile)
Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri yerine getirmek,
Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten
çıkarılma hakkında son kararı vermek,
Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak
veya kurucu olarak katılmak, katılım payını belirleme ve ödeme konularında Merkez Yönetim
Kurulu’na yetki vermek,
İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve dernek tüzüğünde Merkez Genel Kurulu’nca yapılması öngörülen
diğer görevleri yerine getirmek, yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar
vermek,
Derneğin üçüncü şahıslara, Bankalara ve Finans Kurumlarına Borçlanma ve Kredi alması hususunda
Yönetim Kurulu’na yetki vermekDerneğin feshine karar vermek.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ
Madde_21

Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tersine bir Merkez Genel Kurulu kararı
olmadıkça, diğer oylamalar açık olarak yapılır.
Tüzükte başkaca bir oran belirtilmemişse Merkez Genel Kurulu kararları, katılan delegelerin çoğunluğu
ile alınır. Ancak Derneğin feshi ve tüzük değişikliği ile ilgili kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞMASI
Madde_22

Merkez Yönetim Kurulu yedi (7) asil, yedi (7) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. İlk
toplantıda görev bölümü yapar. Görev süresi en fazla 3 yıldır. Görevi sona eren Merkez Yönetim
Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurul’da tekrar görev verilebilir.
Asil Üye’lerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde_23

Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Merkez Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

Gelir ve Gider hesaplarını, bilançoyu yapmak, Merkez Genel Kurul’unun onayına sunmak,
Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Merkez Genel Kurul’a sunmak,
Derneğin çalışma alanlarının düzenlendiği Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak,
sözleşmeler imzalamak,
İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek,
Genel Kurul Kararı ile sandık kurmak ve işletme kurmak ve işletmek veya kiraya vermek (Yasal
koşullar yerine getirilerek)
Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve
kapatmak,
Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini saptamak,
gerektiğinde işine son vermek,
Gerektiğinde Merkez Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak,
Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak; dernek adına bankalardan kredi veya kredi
kartı almak, kredili hesap açmak ve kapatmak, gerek görüldüğünde teminat mektupları almak ve geri
vermek ve bu işlemlerle ilgili tüm süreci takip ve intaç etmek,
Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak,
Dernek Merkez Disiplin Kurulu’nun görüşü alınarak dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi
üyelikten çıkarmak,
Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin
görev ve yetkilerini saptamak,
Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek,
Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak,
Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,
Merkez Genel Kurulu’nun verdiği karar ve yetkiye istinaden yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak ve
yetki vermek,
Şubeler arası ve şube-merkez iletişimini sağlamak amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenme yönergeleri
düzenlemek,
Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek.
Taşınmaz mal kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve satmak, kira bedellerini tahsil etmek,
gayrimenkulleri tapu dairelerinde adımıza şerh ve tescil etmek, üzerinde ipotek ipotek ve rehin hakkı
tesis etmek, gerekli vergi ve harçları yatırmak, fazla yatırılmış olanları geri almak, İrtifak hakkı tesis
etmek ve tüm bu işlemleri takip intaca,
Derneğin üçüncü şahıslara, bankalara veya finans kurumlarına borçlanmasına veya kredi almasına
karar vermek.
MERKEZ DENETİM KURULU’NUN OLUŞMASI
Madde_24

Merkez Denetim Kurulu üç (3) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur. Olağan Genel Kurul ile görev süresi 3
yıldır. Görev süresi en fazla 3 yıldır. Görevi sona eren Merkez Denetim Kurulu üyelerine yeni yapılan
Genel Kurul’da tekrar görev verilebilir. Asil Üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve
çağırılması zorunludur.

MERKEZ DENETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde_25

Merkez Denetim Kurulu’nun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman veya altı (6) aylık aralıklarla incelemek ve
sonuçlarını Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmek,
Kesin hesap durumunu bir raporla Merkez Genel Kurulu’na bildirmek,
Merkez Genel Kurulu’nu bir (1) ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Merkez Yönetim
Kurulu’na başvurmak, toplantı gerçekleşmezse, toplantının yapılması için yerel Sulh Hukuk
Hakimliği’ne başvurmak.

İÇ DENETİM
Madde_26

Merkez Denetim Kurulu, Dernek Tüzüğü ve Dernekler Yasası doğrultusunda derneğin denetimini
yapar. Bu konuda gerek görülür ise tüzük hükümlerine göre bir iç yönetmelik hazırlanır.

MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ
Madde_27

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, Yönetim ve Denetim
Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer
alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük
değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni
şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli,
bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU
Madde_28

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim
kurulunca yetki verilen en az üç (3) kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube
kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde_29

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde
bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu
olduğu dernek iç örgütüdür.
ŞUBE KURULLARI
Madde_30

Şube Genel Kurulu
Şube Yönetim Kurulu
Şube Denetim Kurulu

ŞUBE GENEL KURULU VE GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ (YENİ HALİ)
Madde_31

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul
toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından iki (2) ay önce bitirmek zorundadır.
Yeni kurulmuş şubelerde bu koşul aranmaz.
Şube Genel Kurulu’na Merkez Yönetim Kurulu’nca bir üye gözlemci olarak gönderilir.
Şubelerin Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Merkez Genel Kurul delegelerini
seçer. Şube Yönetim Kurlu önerilerini ve bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar, adaylar arasında
beş asıl, beş yedek üyeyi Şube Yönetim Kurulu, üç asıl üç yedek üyeyi Denetim Kurulu için seçer.
Yasalarda ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’da yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.
Şube Genel Kurulu toplantıları Dernek Yasası ve dernek tüzüğündeki Genel Kurul hükümleri
doğrultusunda gerçekleştirilir.
Şube olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, şube yönetim ve
denetim kurulları ile şubenin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler
Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.
Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün
değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca
imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare
amirliğine verilir.
Şube Genel Kurulu üç (3) yılda bir toplanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU
Madde_32

Beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda görev bölümü yapar.
Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul edileceklerin listesini bir (1) ay içinde Merkez Yönetim Kurulu’na
bildirmekle yükümlüdür. Merkez Yönetim Kurulu’nun işleyiş kuralları, Şube Yönetim Kurulu için de
geçerlidir.
Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve Dernekler Yasası’na göre üyeliğini
yitirme durumunda kalan üyeleri, Şube Disiplin Kurulu’nun görüşünü alarak, karar almak üzere Merkez
Yönetim Kurulu’na gönderir.

ŞUBE DENETİM KURULU
Madde_33

Şube Denetim Kurulu üç (3) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulu’nun işleyiş
kuralları, Şube Denetim Kurulu için de geçerlidir.
GELİRLER
Madde_34

Dernek gelirleri;
Üye aidatları,
Mal varlığından elde edilen gelirler,
Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler,

İşletme gelirleri,
Nakit ve ayni yardımlar ile bağışlar,
Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo eğlence, temsil, konser, yarışma ve
festivallerden; konferans, sempozyum, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler,
Dinlenme yeri, kitaplık, okul, kurs, yurt, kamp, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,
Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,
Devletin, İl Özel İdarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar,
Dernek amacını gerçekleştirmek için tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler,
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan
çeşitli özel ve/veya resmî kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden
elde edilecek gelirler,
İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
Gerekli izinler alınmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kuruluş, dernek ve vakıfların yapacağı bağış ve
yardımlar.

ÜYELİK AİDATI
Madde_35

Bir sonraki yılın Asil Üye aidatı her yılın kasım ayına kadar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan
edilir.
Üyeler bulundukları şubelere veya merkeze aidatlarını öderler. Şubeler, her yılın ilk üç (3) ayı
içerisinde aldıkları yıllık üye aidatlarının %10’nu merkez hesabına aktarırlar. Yeni şubeler ödemelerini
kuruluşlarından bir (1) yıl sonra yaparlar.
Üyelik Aidatı aylık 20 TL’dir

DERNEK DEFTERLERİ
Madde_36

Dernek defterleri;
Karar defteri,
Üye kayıt defteri,
Giden ve gelen evrak kayıt defteri,
Gelir –Gider defteri,
Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
Demirbaş defteri,
Alındı belgesi kayıt defteri.

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ
Madde_37

Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi ve işletme kurabilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde_38

Dernek amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Merkez Genel Kurulu’nun yetki vermesi
üzerine Yönetim Kurulu kararı ile edinebilir.
Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, dernek adına tapuya
tescilinden itibaren bir (1) ay içinde Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

SANDIK KURULMASI
Madde_39

Dernek, Genel Kurul kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturabilir.
İZNE TȂBİ FAALİYETLER
Madde_40

Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinden izin alarak Tüzükte
gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, lokaller,
tesisler açabilir.
TEMSİLCİLİK
Madde_41

Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.
Temsilciliğin Tüzel kişiliği ve bünyesinde organları yoktur şube veya dernek genel kurullarında temsil
edilemez. Şubeler temsilcilik açamaz. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine otuz (30) gün içinde yazılı olarak
bildirilir.
ULUSLARARASI FAALİYETLER, YABANCI DERNEK, KULÜP ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
Madde_42

Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde
bulunabilir ve yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir. Yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir
veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
Yabancı derneklerin Türkiye’de temsilcilik ve şubesini açmak, faaliyetini yürütmek, işbirliğinde
bulunmak, üye kabul etmek yetkili mercilerin iznine tabidir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde_43

Genel Kurul toplantıya katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile tüzük değişikliğine karar verebilir.

FESİH ve SONUÇLARI
Madde_44

Genel Kurul’a üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe
karar verilebilir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda
katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Feshedilir ise üç (3) kişilik bir
tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu üç (3) ay içinde gelir ve gider hesaplarını ve ödemeleri yapar.
Mal varlığı, Genel Kurul’un karar vereceği bir derneğe veya vakfa, yoksa Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü’nün önereceği üç (3) dernek veya kulüpten birine bağışlanır. Tasfiye bitince evraklar
saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir.
TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAMASI
Madde_45

Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile Medeni Yasa, Dernekler Yasası, diğer yasalar, tüzükler ve
yönetmeliklere göre sorun çözülür.
Madde_46
DERNEĞİN GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Murat UZAN Kurucu Genel Başkan
​Adem ÖZÇELİK Kurucu Genel Başkan V
Hasan KOCABEY Kurucu Genel Sekreter
Süleyman İMREOĞLU Kurucu Sayman
Kürşat Taner BİÇİCİ Kurucu Yön.Kurulu Üyesi
Mustafa Uğur DOĞAN Kurucu Yön.Kurulu Üyesi
Kemal SERTEL Kurucu Yön.Kurulu Üyesi